• ترانه خریداری شده از سوی ترانه سرا دارای ضمانت میباشد یعنی در صورتی که بخشی از کار مورد پسند خواننده نباشد میتواند با ترانه سرا به صورت مستقیم در ارتباط قرار بگیرد و ترانه سرا موظف است ترانه را طبق سلیقه خواننده ویرایش نماید.
  • ترانه پس از خرید به صورت رسمی با اسم ترانه سرا و خواننده در خواننده شو ثبت میگردد و حق اثر برای طرفین محفوظ میباشد.
  • خواننده موظف است روی کاور آهنگ و یا هر کجا که اسم از ترانه سرا برده میشود نام ترانه سرا را درج نماید.
  • ترانه های مرتبط